Dragica ČanderOŠ Pod goro Slovenske Konjice

V tem šolskem letu smo pouk izvajali tudi s pomočjo digitalne tehnologije. Učenci so svoje znanje načrtovali, spremljali in vrednotili v okolju Mahara. Zaradi spremenjenega načina dela so učenci postajali samostojnejši, hkrati pa so prevzemali odgovornost za svoj uspeh v šoli. Cilji, ki smo jih želeli doseči so bili: – učenci po preverjanju znanja samostojno ovrednotijo svoj nivo znanja – učenci ob pogovoru ugotovijo, katere strategije učenja so za njih najustreznejše in zapišejo, katere bodo dejansko uporabili, – ob pregledu zahtevanih znanj iz učnega načrta za fiziko učenci presodijo, katere dele poglavij je nujno še utrditi, – S sestavljanjem nalog za utrjevanje pred pisnim ocenjevanjem znanja vadijo oblikovanje razumljivih nalog in ob tem seveda pridobivajo znanje, – Z reševanjem nalog, ki so jih sestavili sošolci, utrdijo svoje znanje, z zapisovanjem mnenja o nalogah sošolcev vadijo dajanje povratne informacije. Učenci so samostojno določali svoje predznanje in se ocenili. Zatem so zapisali strategije učenja, ki jih uporabljajo in katere bi še lahko uporabili. Izbor strategij so zapisali v Maharo. Pregledali so cilje iz učnega načrta, jih v razredu prediskutirali z učiteljico in sošolci. Po razpravi so ozavestili in zapisali, čemu morajo posvetiti pozornost. Naslednjo uro so se pripravljali na test v razredu z reševanjem raznovrstnih nalog. Do naslednje ure so doma sestavili test s tremi teoretičnimi in eno računsko ali grafično nalogo v Mahari. Rešitve teh nalog so na listu oddali učiteljici. Te naloge so delili s sošolci in učiteljico. Vsak je poskusil rešiti večino nalog, pri tem pa je sošolcem dal povratno informacijo o nalogah. Veliko učencev je aktivno sodelovalo v tem procesu. Povedali so, da jim je bilo v pomoč pri učenju sestavljanje nalog, kjer so se morali potruditi, saj je bilo potrebno zapisati tudi rešitve in jih oddati. V tem delu vidim dodatno vrednost takšnega načina priprave na ocenjevanje.