Olga KoplanOsnovna šola Ivana Groharja

Sodobne ure pouka z Jurčičem in Krjavljem Sodoben pouk mora biti usmerjen v zagotavljanje pogojev za učenčev celovit osebnostni razvoj. Učitelj usmerja učence k vse večji samostojnosti, da so aktivni in prevzemajo odgovornost ne le za svoj uspeh, ampak tudi za uspeh skupine, v kateri poteka učni proces. Takšno delovno okolje močno spodbuja sodobna tehnologija, ki jo učenci uporabljajo pri pouku. Digitalno pismenost pri učencih v 6. razredu razvijamo skozi vse leto. Na začetku učenci večinoma še ne obvladajo elektronskih orodij, kot je PowerPoint, hkrati pa tudi ne zanjo navajati virov in literature. Do konca šolskega leta so v tem že popolnoma vešči, obvladajo tudi animacijo in predstavitev v razredu. Pri pouku književnosti v 6. razredu so učenci dobili nalogo, da s pomočjo prenosnih računalnikov, video kamere in fotoaparata predstavijo pisatelja Josipa Jurčiča in njegova dela, spremenijo prozno besedilo v dramsko, ga posredujejo sošolcem po elektronski pošti, se ga naučijo zaigrati, igro posnamejo na video kamero, jo presnamejo na računalnik in predvajajo za ogled in kritično vrednotenje. S takšno obliko dela sem želela pri učencih ob razčlenjevanju in tvorjenju umetnostnega besedila razvijati elemente digitalne pismenosti (spretnosti v uporabi elektronskih orodij, iskanje informacij), spodbujati kritično mišljenje, ustvarjalnost in inovativnost. Učencem sem najprej predstavila cilj projektnega dela. Učenci so pri izdelavi PowerPointa o pisatelju in njegovih delih uporabljali knjižno gradivo in gradivo na spletnih straneh. Pridobljeno gradivo so pregledali, izbrali pomembne podatke in te prikazali na drsnicah. Dodali so tudi slikovno gradivo. Predstavila sem jim pomen upoštevanja avtorskih pravic in jih seznanila z navajanjem virov – te so navedli na zadnji drsnici. Svoje izdelke in ugotovitve so skupine predstavile pred razredom. S pomočjo v dramsko zvrst preoblikovanega besedila so po skupinah uprizorili in posneli igro, posnetek prenesli na računalnik ter predvajali v razredu. Učiteljeva vloga je bila predvsem usmerjati učence, jih opozarjati na kritičen izbor gradiva pri izdelavi e-prosojnic, spodbude pa niso bile potrebne, ker so učenci uživali pri svojem delu. K motivaciji za delo je veliko prispevalo tudi snemanje, saj so učenci želeli biti na posnetku zelo dobri.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter