Nela Bejat KrajncOŠ Pod goro Slovenske Konjice

Pri pouku angleščine so učenci poleg razvijanja bralnega razumevanja razvijali tudi digitalne kompetence na področju informacij. Učenci so razvijali kompetenco 1.1 Brskanje, iskanje in izbiranje informacij ter kompetenco 1.2 Ocenjevanje informacije iz modela DigComp. Z razvijanjem teh dveh kompetenc so učenci postali kritični uporabniki spleta, medijev in družabnih omrežij. Učenci so uporabljali e-listovnik, v katerem se razvijanje kompetenc načrtovali, spremljali in vrednotili. Učenci so spoznavali, da je načrtovanje in spremljanje pomembno pri prevzemanju odgovornosti za lastno učenje. Vsebinski cilj pri predstavljenem sklopu je bil razvijanje veščine bralnega razumevanja s pomočjo besedil v angleškem jeziku. Učenci so dosegali tudi procesne cilje. Poleg zmožnosti iskanja in vrednotenja najdenih podatkov so učenci razvijali tudi zmožnost dajanja podpornih povratnih informacij. Učenci so najprej ozavestili svoje prevladujoče načine iskanja podatkov na svetovnem spletu. S pomočjo vprašanj so nato poskušali oceniti zanesljivost podanih spletnih virov. Nato so si v listovniku postavili lastne cilje učenja in načrtovali dejavnosti, ki so jim pomagale pri uresničevanju ciljev. Seznanili so se s kriteriji za vrednotenje najdenih virov in poskušali oceniti verodostojnost nekaj spletnih strani. Spoznali so slikovno iskanje in spoznali kako preveriti ali je neka novica spletna potegavščina. Svoja razmišljanja, ugotovitve in argumente so učenci delili z vrstniki in si medsebojno podali povratne informacije. Svoj napredek pri razvoju digitalnih kompetenc so ovrednotili. Pouk angleščine v računalniški učilnici je bil osmišljen, vsebinski cilji so se prepletali s procesnimi. Učenci so najdene podatke pričeli kritično vrednotiti, hkrati pa so se naučili svoje učenje načrtovati, spremljati in vrednotiti. Ker so iskali podatke v angleškem jeziku, so hkrati večali tudi besedni zaklad in bralno razumevanje. Slabost takšnega načina dela vidimo v težavah povezanih z uporabo računalniške učilnice (premalo računalnikov, slaba digitalna pismenost učencev, zasedenost računalniške učilnice, nedelovanje opreme …), kljub temu pa je potrebno digitalne kompetence razvijati načrtno in sistematično v vseh razredih.

 

Deli objavo
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter